Příměstské centrum volného času, kultury a vzdělávání

Aby mohlo takové centrum vzniknout je nezbytné provést rozsáhlou rekonstrukci areálu – v tomto případě památkově chráněných hospodářských budov jako jsou stodoly, sýpky a stáje, a dále i hlavní obytná budova fary, aby bylo možné postavit a uvést v život příměstské vzdělávací centrum s učebnami, výstavními plochami, kancelářemi a multifunkčním přednáškovým sálem vybaveným moderními multimediálními technologiemi. Ty budou sloužit jako neodmyslitelná podpora pro realizaci speciálně vyvinutých interaktivních programů ve spolupráci s vědci s nimiž je již navázána aktivní spolupráce. Centrum bude reflektovat poslání předkládaného záměru. Pozornost je již teď zaměřena na vytvoření koncepce, jejíž nedílnou součástí je prohloubení úcty k lidskému životu a životnímu prostředí, a to jak v rámci rekonstrukce infrastruktury, tak při tvorbě vzdělávacích projektů.

Koncept centra volného času, kultury a vzdělávání

  • osvěta o humánním chování a duchovním rozvoji člověka
  • tvorba návyků vedoucích k získání nového modelu chování, který je založen na úctě k člověku a přírodě a harmonii člověka
  • propagace a popularizace kulturního dědictví
  • přenos know-how mezi cílovými skupinami v zájmových oborech
  • mezinárodní vícejazyčná setkávání a specifické vzdělávací aktivity společně s postupným získáváním praktických dovedností
  • podpora smysluplně tráveného cestovního ruchu
  • podpora a rozvoj kulturního života v regionu

Přírodní zahrada

Kromě jedinečného Genia Loci historické lokality je velká zahrada důležitou přidanou hodnotou pro celý projekt. Tímto způsobem jsme schopni skloubit prvky z digitálního světa s přirozeným přírodním prostředím do uceleného vzdělávacího konceptu. Záměr je realizovat multifunkční zahradu, která se skládá ze čtyř částí. Každá část je specifickým způsobem spjata s činností volnočasového a vzdělávacího centra a může také sloužit jako turistická atrakce pro sezónní a víkendové návštěvníky tohoto krásného regionu.

Nové využití zahrady

• přírodní zahrada
• pěstební zahrada
• interaktivní prvky
• letní tábor pro děti
• meditační a terapeutická zahrada


Zábavné odpočívadlo pro cestovní ruch

V rámci rozvoje osvětových aktivit farnosti Hosín vznikl zcela nový projekt s názvem Křesťanské Povltaví, který má za cíl zpřístupnit a prezentovat široké veřejnosti poutní místa, křesťanské církevní památky a další zajímavosti, které mají staleté kořeny v historii našeho národa. Klade si za cíl představit nové možnosti využití církevních objektů a propojit církevní památky s dalšími doprovodnými aktivitami přispívajícími k obnově duchovních, duševních i fyzických sil.

Pomocí revitalizace celého areálu bude vytvořena ucelená nabídka zábavně – naučného odpočívadla, které uspokojí širokou veřejnost. Místo bude zajímavé jak pro rodiny s dětmi, tak pro seniory, prarodiče s vnoučaty, sportovce i milovníky umění a kultury obecně. K tomu bude využita již existující nabídka volnočasového a vzdělávacího centra.

Pro to, aby mohl být tento projekt úspěšně rozvíjen, je třeba vytvořit takovou infrastrukturu, která pomůže zkvalitnit služby, a hlavně vytvořit podmínky pro začlenění nových cílových skupin pro které je účast na cestovním ruchu obtížná – bezbariérovost apod. Areál Hosína má nesmírnou historickou a kulturní hodnotu a je památkově chráněn. Problém spočívá v tom, že do současné doby o něm nebylo uvažováno jako o objektu pro využití v cestovním ruchu, proto zde zcela chybí doprovodná infrastruktura, jako je například hygienické zázemí, občerstvení, propagační materiály, informační tabule apod., ale také zajímavý program, který může konkurovat ostatním komerčním nabídkám a je pro návštěvníky regionu atraktivní především tím, že se zaměřuje na řešení celospolečenských témat.


Vícedenní vzdělávací pobyty pro školy

Pro efektivní využití areálu i mimo letní sezónu je nutné zajistit ubytovací zařízení pro školy, a to zejména z důvodu delších vzdělávacích pobytů. Vícedenní pobyty budou koncipovány formou příměstských táborů, několikadenních workshopů, získávání dovedností na zahradě a získávání sociálních vazeb v rámci spolupráce jednotlivých uživatelů. Za tímto účelem se funkční náplň části farního areálu změní na ubytovnu.