Silné stránky

• absence podobně komplexně zaměřených vzdělávacích a volnočasových aktivit a produktů cestovního ruchu v lokalitě
• velký potenciál pro využití areálu v oblasti vzdělávacích a volnočasových aktivit, využití zahrady a rozvoje cestovního ruchu
• dosud neodhalená destinace pro turisty
• velký přírodní a kulturní potenciál
• potenciál také pro volnočasové aktivity obyvatel i návštěvníků
• modernizace infrastruktury → zvýšení konkurenceschopnosti
• kvalitní personální zázemí pro realizaci záměru
• tvorba nabídky komplexních služeb a odpovídající infrastruktury
• již vytvořený základ pro rozvoj spolupráce jak v rámci školských zařízení, tak s dalšími regionálními institucemi i širokou veřejností
• již existující marketingové aktivity, i když ve velmi omezeném rozsahu
• přímá návaznost na rozvojové priority strategických dokumentů na institucionální i regionální úrovni
• tvorba portfolia doplňkových služeb cestovního ruchu pro klíčové cílové segmenty
• podpora předcházení sociopatologickým jevům mládeže
• poskytování služeb seniorům
• dobrá dopravní dostupnost a obslužnost
• realizace záměru v kulturní památce


Slabé stránky

• nákladná rekonstrukce a nedostatek vlastních finančních prostředků
• dlouhodobě nevyužitý potenciál areálu
• velmi nevyhovující kvalita základní infrastruktury
• nižší úroveň kvality poskytovaných služeb cestovního ruchu v místě
• malá pozornost věnovaná marketingové komunikaci a obchodním aktivitám
• relativní náročnost na realizaci projektu – materiální, personální, finanční
• absence vybavenosti výukových a konferenčních prostor (neodpovídá současným požadavkům a trendům)
• nevyužitá zahrada


Příležitosti

• nárůst zájmu škol a úřadů o mimoškolní a netradiční výuku zážitkového typu
• nárůst zájmu o využití domácího cestovního ruchu
• nevyužitý potenciál areálu pro rozvoj vzdělávacích aktivit, kultury, cestovního ruchu apod.
• synergický efekt z integrace a kooperace partnerů projektu – platforma pro pevné partnerství udržitelné i v budoucnosti
• rozvoj spolupráce s dalšími zainteresovanými subjekty – vytvoření fungující sítě spolupracujících subjektů
• cílení na zvolené klíčové tržní segmenty a správný positioning destinace prostřednictvím efektivní marketingové komunikace
• absence vzdělávacích a finančně dostupných konferenčních center, které odpovídají soudobým trendům a očekáváním
• v regionu Českých Budějovicích neexistuje centrum tohoto typu a rozsahu


Hrozby

• nerealizace celého projektu z důvodu nedostatečného financování či kofinancování záměru
• problémy při dlouhodobé udržitelnost projekt a fungování rozsáhlého partnerství
• politická situace v Evropě i ve světě