Za tímto účelem našel investor českého i zahraničního partnera.

Českým partnerem, kterému by rád svěřil i budoucí provoz areálu je Spolek Most-České Budějovice. Spolek Most jsme si vybrali z několika důvodů a věříme, že je pro nás ten ideální a silný partner, který zajistí kvalitní a úspěšnou udržitelnost projektu:

 1. víc než 20 letá aktivita,
 2. rozmanité spektrum cílových skupin
 3. široký záběr činností
 4. velký okruh partnerů
 5. vynikající renomé
 6. úspěchy v získávání dotací a grantů z veřejných a privátních zdrojů
 7. dlouhodobě zdravá finanční situace
 8. víc než 20letá zkušenost se spravováním Střediska volného času a vzdělávání Ktiš
 9. dlouholetý spolehlivý partner při spolupráci na projektech realizovaných na Hosíně
 10. záměr převzít odpovědnost za provoz MountHosín
 11. ochota investovat vlastní prostředky do MountHosín
 12. schopnost garantovat moderní a inovativní využití opravovaného areálu
 13. navazuje ve své činnosti na kulturní dědictví země a historické kořeny národa
 14. zkušenosti s cestovním ruchem a moderní propagaci kulturního dědictví
 15. zkušenosti s realizací projektů zaměřených na regionální rozvoj a podporu místních komunit (kulturní akce, divadla, farmářské trhy, rozvoj turismu, apod.)

Spolek Most-české Budějovice byl v roce 1990 založen Biskupstvím českobudějovickém. Je dobrovolné nevládní neziskové seskupení fyzických osob, společenství lidí, kteří usilují o duševní, duchovní a tělesný rozvoj jedinců bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického zaměření a sociálního postavení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Jeho cílem je veřejně prospěšná činnost založená na křesťanských principech má za cíl významně podpořit celostní a integrální rozvoj společnosti prostřednictvím výchovy, vzdělávání, kulturní, morální a duchovní formace a osobnostního rozvoje osob se zaměřením na účelné vzdělávání a smysluplné využívání volného času a prevenci před negativními jevy. Má širokou škálu cílových skupin: děti, mládež (školy, kluby, spolky, společenství), rodiny, (pra)rodiče, snoubenci, manželé, svobodní, senioři, osoby duchovního stavu, pracovníci v psychosociálních službách a pomáhajících profesích, turisté a znevýhodnění skupiny (menšiny).

Výběr z aktivity: Vstupy do škol (www.vstupydoskol.cz), besedy pro seniory (www.besedyproseniory.cz), prázdninové a víkendové volnočasové a vzdělávací akce pro děti a mládež, víkendové akce pro širokou škálu cílových skupin, Ora et labora (duchovně-pracovní víkendy pro otce a syny), Večery chval, vzdělávací nabídky pro rodiny, příprava snoubenců na manželství, církevní turistika Křesťanská Šumava a Křesťanské Povltaví (www.krestanskepovltaví.cz), rekolekce a duchovní obnovy, přednášky a workshopy.

Zahraničním partnerem je University of South-Eastern Norway (USN).

 1. Mají mnohaleté zkušenosti s výukou, vývojem a výzkumem filozofické a dialogické pedagogiky u učitelů a studentů.
 2. Pracovali s různými cílovými skupinami a na všech úrovních vzdělávání, včetně vzdělávání učitelů a vysokoškolského vzdělávání, a ve vztahovém vzdělávání v oblasti péče o duševní zdraví.
 3. Iniciovali a mají zkušenosti z celé řady aktivit: na vnitrostátní úrovni – ve svých domovských zemích Norska a Rakouska a mezinárodně – mimo jiné v Indii, na Ukrajině, v Turecku a Německu.
 4. Mají velký okruh partnerů v organizacích a na univerzitách po celém světě.
 5. Mají hluboké porozumění vztahům mezi místní, národní a globální kulturou.
 6. Jsou uznáváni mezi předními filosofickými praktiky v dnešním světě.
 7. Mají úspěchy v získávání grantů z veřejných a soukromých zdrojů.
 8. Jsou ochotni převzít odpovědnost za facilitátorské výcvikové kurzy v Mount Hosin.

University of Southeastern Norway (obecně známá jako USN) je nově sloučená státní univerzita v Norsku, pokrývající tři regiony: Viken, Telemark a Vestfold se svými osmi areály: Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bo, Notodden, Porsgrunn a Rauland. Univerita byla ustanovena King-in-Councilem dne 4. května 2018, přičemž každá fúzující instituce měla dlouhou historii ve svých regionech. USN má kolem 1 400 zaměstnanců a 17 500 studentů. University Southeastern Norway si klade za cíl mít regionální nadaci, neboť s osmi kampusy má silnou a jasnou přítomnost v jednom z nejzajímavějších a nejdynamičtějších regionů v Norsku. USN byla založena 1. ledna 2016, kdy se Buskerud a Vestfold University College spojily s Telemark University College. Instituce nabízí sedm doktorských studijních programů, z toho jeden v pedagogických vědách. Dvanáct vysokoškolských magisterských programů a jeden z bakalářských programů: Mezinárodní vzdělávání učitelů pro základní školy se vyučuje v angličtině. Fakulta humanitních studií a školství pořádá program MSc v oblasti lidských práv a multikulturalismu. Naši partneři, Guro Hansen Helskog a Michael Noah Weiss, patří do pobočky Institutu pedagogiky ve městě Drammen. S populací 64000 (2011) patří Drammen mezi deset největších měst v Drammen s různorodou populací. Mezi 20 a 25% obyvatel města má migrující původ. Drammen byl 7 od 60. let 20. století cílem významného pracovního přistěhovalectví a od té doby opakovaně přivítal přistěhovalce z různých částí světa. Město Drammen úmyslně pracuje s multikulturními politikami, aby využilo zdroje svých rozmanitých obyvatel. Školy v Drammenu byly průkopníky v multikulturním vzdělávání a úzce spolupracují s Národním střediskem pro multikulturní vzdělávání. USN si klade za cíl být přední institucí vzdělávání a výzkumu, která aktivně spolupracuje s komunitami, podniky a kulturními institucemi na národní i mezinárodní úrovni. Ve svém kampusu Drammen, Fakulta humanitních studií a vzdělávání na USN, pracovala v partnerstvích a úzké spolupráci s hejtmanem hrabství, městem Drammen a místními školami v oblasti rozvoje školy a občanství, lidských práv a rozmanitosti ve vzdělávání. USN pracuje strategicky prostřednictvím výzkumných a vzdělávacích programů s cílem systematicky přispívat k rozvoji znalostí pro společnost budoucnosti. Zvýšená globalizace a mobilita ve společnosti vyžadují zvýšené znalosti o vzdělávání v multikulturní a mezikulturní perspektivě. Fakulta provozuje dvě centra a je aktivním partnerem ve třetím centru: Centrum pro výzkum předškolního vzdělávání, Centrum pro pedagogické texty a výukové procesy a Centrum pro etiku a společnost. Ten se nachází v Drammen. Výzkumná skupina Občanství, lidská práva a rozmanitost ve vzdělávání (Menneskerettigheter, medborgerskap, mangfold – MMM) vede v Norsku v řešení těchto otázek z hlediska lidských práv.