Projekt Mount Hosín je tematicky uspořádán do dílčích podprojektů, které jsou vzájemně propojené do té míry, aby mohly být realizovány paralelně dle dostupných finančních zdrojů, a tím se dosáhlo co nejúčinnějšího uskutečnění hlavního cíle projektu.

Dílčí podprojekty

Centrum volného čas, kultury a vzdělávání

 • hlavní multifunkční sál (školení, konference, divadlo, koncerty, výstavy)
 • multimediální sály, učebny a výstavní plochy
 • interaktivní vzdělávací zahrada
 • tábořiště
 • ubytovací kapacity pro studijní pobyty

Hlavní odpočívadlo pro cestovní ruch

 • turistické infocentrum
 • sociální zařízení
 • interaktivní relaxační zahrada
 • odstavné a parkovací plochy
 • kulturní památka areálu a kostela

Duchovní centrum pro celistvý rozvoj člověka

 • ubytovací kapacity pro víkendové či prázdninové pobyty
 • prostory pro workshopy, rekolekce a exercicie
 • meditativní zahrada
 • kostel sv. Petra a Pavla

Přípravná etapa

V současné době je projekt ve přípravné fázi, v níž jsou všechny aktuálně dokončené studie a podklady pro stavební povolení konzultovány s Národním památkovým úřadem pro ochranu památek a schvalovány Stavebním úřadem.

Současný stav přípravné etapy

 • udělené stavební povolení pro kompletní výměnu a izolaci střechy budovy F, kde je plánován hlavní multifunkční sál
 • udělené stavební povolení pro sociální zařízení pro hlavní sál a hygienické zázemí pro letní tábory
 • udělené stavební povolení pro vybudování inženýrských sítí v areálu
 • udělené stavební povolení pro kompletní výměnu a izolaci střechy budovy bývalé fary
 • příprava projektové dokumentace pro stavebního povolení na hlavní multifunkční sál
 • příprava projektové dokumentace pro stavebního povolení na zachycení dešťové vody pro toalety a zavlažování zahrady vydání stavebního povolení pro ubytovnu a menší přednáškový sál
 • příprava projektové dokumentace pro stavebního povolení na rozšíření a modernizace sociálního zařízení ubytovny
 • příprava studie revitalizace velké zahrady
 • příprava studie rekonstrukce bývalé farní budovy
 • příprava studie rekonstrukce sýpky

Náklady na správu, architektonické studie, stavební povolení, studie proveditelnosti, návrhy projektů pro evropské, státní, regionální, místní a soukromé fondy jsou hrazeny investorem, tzn. farností Hosín, společně s Českobudějovickou diecézí. Finanční příspěvek ve výši 900 000 Kč poskytla Biskupská konference USA. Žádost od 38 500 000 Kč byla podána na Fondy EHP a Norska. Ve fázi plánování budou rovněž připraveny projektové žádosti o potenciální financování ze strukturálních fondů EU s ohledem na nové programové období 2020–2027.


Investiční etapa

Tato fáze zahrnuje období mezi zahájením investičního projektu a skutečným provozem. V tomto okamžiku není reálné stanovit přesný časový plán, protože realizace celého projektu závisí na dostupných finančních zdrojích potencionálního investora. Tato fáze bude zahájena podrobnou studii proveditelnosti pro jednotlivé podprojekty, aby investice mohla být realizována v logických celcích.


Provozní etapa

Jedná se o období od zahájení provozu. Vychází z toho, že celý záměr bude rozdělen do logických vzájemně propojených celků, které se budou sice realizovat postupně, ovšem v takovém pořadí, aby bylo možné začít provozovat vzdělávací Centrum volného času, kultury a vzdělávání, jako první. Všechny řešené aspekty jako marketing, technické a technologické aspekty, dodavatelsko-odběratelské vztahy, vliv na životní prostředí, řízení pracovního kapitálu a celkové finanční řízení bývají často nejnáročnější na plánování v rámci zpracování studie proveditelnosti právě pro toto období. Tyto části provozu budou velmi důležité pro jeho úspěšnost. Farnost si uvědomuje, že investiční fáze není jediným rizikovým místem projektu a že jeho zainvestováním nemůže být dosaženo jeho udržitelnosti. Proto již v první – předinvestiční fázi činí konkrétní kroky vedoucí k vytvoření takové náplně centra, která je nadčasová a prolíná se všemi generacemi.

Ideový záměr využití areálu Mount Hosín